Fidelitas - Nedajte zlomenine šancu
Denzitometria

Denzitometria

Objednať sa

Čo je to celotelová DXA denzitometria?

Je to najdôležitejšie diagnostické vyšetrenie pri osteoporóze a iných metabolických osteopatiách. Využíva sa:

  • na stanovenie rizika osteoporotických zlomenín konkrétneho pacienta,
  • na určenie diagnózy osteoporózy,
  • na stanovenie závažnosti osteoporózy,
  • na sledovanie efektu liečby.

V našom zariadení vyšetrujeme KVANTITU aj KVALITU kosti na špičkovom celotelovom DXA denzitometri PRODIGY PRO, ktorý vyrába firma LUNAR.

Vyšetrenie je bezbolestné, trvá asi 20 minút, vyšetrovaného zaťaží len minimálnou dávkou RTG žiarenia a nevyžaduje žiadnu prípravu.

Ako funguje?

DXA denzitometrický prístroj využíva RTG žiarenie, ktoré vyjde zo zdroja pod ležiacim pacientom, potom prejde vyšetrovanou oblasťou (driekovou chrbticou a hornou časťou stehennej kosti) a následne je zachytené detektorom, umiestneným v ramene prístroja nad pacientom.

Čím viac kostného minerálu (=vápnika) je vo vyšetrovanej oblasti, tým menšia časť vyslaného RTG žiarenia prejde cez vyšetrovanú oblasť do detektora. Počítač vyhodnotí rozdiel medzi vyslaným a zachyteným množstvom RTG žiarenia. Podľa veľkosti rozdielu určí hustotu (denzitu) kostného minerálu vo vyšetrovaných kostiach.

Hodnoty pacienta porovná s hodnotami zdravých osôb rovnakého pohlavia aj veku, ako má pacient – výsledok vyjadrí v Z-skóre a vyjadruje odlišnosť od výsledkov zdravých rovesníkov pacienta, rovnakého pohlavia a mladého veku (25-28 rokov) – výsledok vyjadrí v T-skóre, ktoré vyjadruje závažnosť osteoporózy.

DXA denzitometrické vyšetrenie

Je štandardným vyšetrením na stanovenie denzity (hustoty) kostného minerálu (BMD). Výsledkom vyšetrenia je stanovenie kvantity kosti. Vyšetrovať možno dospelých do hmotnosti 150 kg, aj deti a mladistvých (od 6. do 20. roku života). Vyšetrenie prepláca zdravotná poisťovňa podľa podmienok príslušnej zdravotnej poisťovne (maximálne jedenkrát ročne).

Doplnkové vyšetrenia vykonané pomocou špeciálnych programov

Stanovenie vybraných parametrov makroarchitektúry (priestorového usporiadania) stehnovej kosti použitím špeciálneho vyšetrovacieho software (AHA – Advanced Hip Assessment): dĺžka osi krčku stehnovej kosti a veľkosť kolodiafyzárneho uhla (predĺženie dĺžky osi a zmenšenie veľkosti uhla = zvýšené riziko zlomenín bedra).

Stanovenie vybraných parametrov základného zloženia tela (najmä svalstvo, tuk a ich vzájomný pomer v rôznych častiach postavy človeka – horné končatiny, dolné končatiny, trup) použitím špeciálneho vyšetrovacieho software (BODY COMPOSITION).

Spresní sa tým posúdenie výkonnosti svalstva (zmenšené množstvo a podiel svalstva so zvýšeným podielom tuku znamená zníženú svalovú výkonnosť a tým zvýšené riziko pádov). Opakovaným vyšetrením v čase možno presne zmerať zmeny svalstva a tuku a tým kvantitatívne posúdiť efekt pohybovej aktivity.

Presná a spoľahlivá informácia o zmenách pri cvičení je dôležitá pre motiváciu pacienta pokračovať v cvičení a v odporúčaných pohybových aktivitách.

Nadštandardné DXA denzitometrické vyšetrenie

Komplexné DXA denzitometrické vyšetrenie je základnou podmienkou pre stanovenie rizika osteoporotických zlomenín.

  • Stanovenie denzity (=hustoty) kostného minerálu (BMD): KVANTITA kosti.
  • Stanovenie mikroarchitektúry kostného minerálu (TBS, trabekulárne kostné skóre): KVALITA kosti.

Stanovenie KVALITY kosti okrem DXA vyšetrenia vyžaduje aj spracovanie nameraných hodnôt pomocou špeciálneho počítačového programu TBS Insight, ktorý bol vytvorený v Univerzite Lausanne vo Švajčiarsku.

Program posudzuje stupeň poškodenia mikroarchitektúry kosti, predovšetkým počet, hutnosť a vzájomné prepojenie kostných trámcov, tvoriacich kosť. Stupeň poškodenia mikroarchitektúry sa na záver číselne vyjadrí trabekulárnym kostným skóre (TBS): nízke TBS je pri zmenšení počtu trámcov, ich stenčení a prederavení, čo signalizuje výrazné poškodenie kvality kosti, naopak vysoké TBS svedčí, že kvalita kosti je dobrá.