Fidelitas - Nedajte zlomenine šancu
Nadštandard

Nadštandard

Cenník

Skorší termín na presný čas

Termín mimo poradovníka: je možný iba mimo ambulantných hodín. Takýto výkon (lekárske vyšetrenie, DXA denzitometrické vyšetrenie, rehabilitácia alebo fyzikálna liečba, odber biologického materiálu) nebude vyúčtovaný zdravotnej poisťovni a preto ho hradí pacient

Objednanie

Ponuka uvoľneného termínu

Objednanie v skoršom termíne počas ambulantných hodín, ak ho uvoľní iný pacient. Ak niektorý iný pacient odriekne svoj termín na vyšetrenie, v rámci tejto služby Vám zatelefonujeme a spýtame sa, či chcete uvoľnený termín využiť. Ak Vám ponúknutý termín nevyhovuje, neplatíte nič. Ak vyšetrenie v ponúknutom termíne akceptujete, danú službu platíte. Samotný výkon je vyúčtovaný zdravotnej poisťovni.

Objednanie

Objednanie bez žiadanky

Ak nemáte žiadanku (výmenný lístok) od odosielajúceho lekára, všetky vyšetrenia sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. Výkon nie je vyúčtovaný zdravotnej poisťovni.

Objednanie

Opakované DXA denzitometrické vyšetrenie

Ak ste DXA vyšetrenie absolvovali pred menej ako 12 mesiacmi na našom alebo akomkoľvek inom pracovisku, vyšetrenie je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. Výkon nie je vyúčtovaný zdravotnej poisťovni.

Objednanie

Nadštandardné DXA vyšetrenie (1)

Stanovenie denzity (=hustoty) kostného minerálu (BMD): KVANTITA kosti. Pacient hradí stanovenie KVANTITY kosti:

 • ak požaduje vyšetrenie bez žiadanky,
 • ak požaduje opakované DXA vyšetrenie skôr ako za 12 mesiacov od predchádzajúceho DXA vyšetrenia,
 • ak jeho stav umožňuje vyšetrenie v oblasti chrbtice a ľavej stehnovej kosti a pacient požaduje vyšetrenie neštandardných lokalít (pravá stehnová kosť alebo predlaktie).

Objednanie

Nadštandardné DXA vyšetrenie (2)

Stanovenie mikroarchitektúry kost. minerálu (TBS, trabekulárne kostné skóre): KVALITA kosti

Vyšetrením sa posudzuje stupeň poškodenia mikroarchitektúry kosti, predovšetkým početnosť, hutnosť a vzájomné prepojenie kostných trámcov, tvoriacich kosť. Stupeň poškodenia mikroarchitektúry sa na záver číselne vyjadrí trabekulárnym kostným skóre (TBS). Nízke TBS je pri zmenšení počtu trámcov, ich stenčení a prederavení, čo signalizuje výrazné poškodenie kvality kosti. Naopak vysoké TBS svedčí, že kvalita kosti je dobrá.

Vyšetrenie je nadštandardné, zdravotná poisťovňa ho nehradí a preto ho platí pacient. Vyšetrovať možno len dospelých ľudí. K vyšetreniu KVALITY kostí Vám stanovíme aj RIZIKO ZLOMENÍN.

Objednanie

Nadštandardné DXA vyšetrenie (3)

Stanovenie vybraných parametrov makroarchitektúry (priestorového usporiadania) stehnovej kosti použitím špeciálneho vyšetrovacieho software (Advanced Hip Assessment, AHA): dĺžka osi krčku stehnovej kosti a veľkosť kolodiafyzárneho uhla (predĺženie dĺžky osi a zmenšenie veľkosti uhla = zvýšené riziko zlomenín bedra).

Objednanie

Nadštandardné DXA vyšetrenie (4)

Stanovenie vybraných parametrov základného zloženia tela (najmä svalstvo, tuk a ich vzájomný pomer v rôznych častiach postavy človeka – horné končatiny, dolné končatiny, trup) použitím špeciálneho vyšetrovacieho software (Body Composition). Spresní sa tým posúdenie výkonnosti svalstva (zmenšené množstvo a podiel svalstva so zvýšeným podielom tuku znamená zníženú svalovú výkonnosť a tým zvýšené riziko pádov). Opakovaným vyšetrením v čase možno presne zmerať zmeny svalstva a tuku a tým kvantitatívne posúdiť efekt pohybovej aktivity. Presná a spoľahlivá informácia o zmenách pri cvičení je dôležitá pre motiváciu pacienta pokračovať v cvičení a v odporúčaných pohybových aktivitách.

Objednanie

Stanovenie sily kosti – FRAX/TBS

Posudzuje sa podľa odpovedí na vybrané štandardné otázky a podľa výsledkov DXA denzitometrického vyšetrenia:

 • KVANTITY kosti (kostného minerálu),
 • KVALITY kosti (mikroarchitektúry kostného tkaniva).

Riziko sily kosti sa vyjadruje indexom FRAX, ktorý stanoví percentuálne riziko vzniku osteoporotickej zlomeniny konkrétneho pacienta v priebehu nasledujúcich 10 rokoch.

Poznámka: DXA denzitometrické vyšetrenie možno vykonať len v Karlovej Vsi.

Objednanie

Stanovenie rizika pádov

Posúdenie svalovej sily a výkonnosti:

 • test chôdze,
 • test opakovaného vstávania zo stoličky.

Posúdenie schopnosti zachovať rovnováhu:

 • Rombergov test s troma východiskovými polohami,
 • funkčný test dosahu ruky z predklonu,
 • vyšetrenie na stabilometrickej plošine ALPHA (od 1.10.2018).

Objednanie

Komplexné posúdenie rizika zlomenín

Posúdenie:

 • podľa sily kosti,
 • podľa rizika pádov,
 • podľa priestorového usporiadania (geometrie) stehnovej kosti (AHA – Advanced Hipp Assessement).

Objednanie