Fidelitas - Nedajte zlomenine šancu
Nadštandard

Nadštandard

Cenník

Skorší termín na presný čas

Termín mimo poradovníka: je možný iba mimo ambulantných hodín. Takýto výkon (lekárske vyšetrenie, DXA denzitometrické vyšetrenie, rehabilitácia alebo fyzikálna liečba, odber biologického materiálu) nebude vyúčtovaný zdravotnej poisťovni a preto ho hradí pacient. Cena je určená podľa aktuálneho cenníka v závislosti na type výkonu.

Objednanie

Ponuka uvoľneného termínu

Objednanie v skoršom termíne počas ambulantných hodín, ak ho uvoľní iný pacient. Ak niektorý iný pacient odriekne svoj termín na vyšetrenie, v rámci tejto služby Vám zatelefonujeme a spýtame sa, či chcete uvoľnený termín využiť. Ak Vám ponúknutý termín nevyhovuje, neplatíte nič. Ak vyšetrenie v ponúknutom termíne akceptujete, danú službu platíte. Cena služby predstavuje 15 EUR. Samotný výkon je vyúčtovaný zdravotnej poisťovni.

Objednanie

Objednanie bez žiadanky

Ak nemáte žiadanku (výmenný lístok) od odosielajúceho lekára, všetky vyšetrenia sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. Výkon nie je vyúčtovaný zdravotnej poisťovni.

Objednanie

Opakované DXA denzitometrické vyšetrenie

Ak ste DXA vyšetrenie absolvovali pred menej ako 24 mesiacmi na našom alebo akomkoľvek inom pracovisku, vyšetrenie je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. Výkon nie je vyúčtovaný zdravotnej poisťovni.

Objednanie

Stanovenie sily kosti – FRAX/TBS

Posudzuje sa podľa odpovedí na vybrané štandardné otázky a podľa výsledkov DXA denzitometrického vyšetrenia:

  • KVANTITY kosti (kostného minerálu),
  • KVALITY kosti (mikroarchitektúry kostného tkaniva).

Riziko sily kosti sa vyjadruje indexom FRAX, ktorý stanoví percentuálne riziko vzniku osteoporotickej zlomeniny konkrétneho pacienta v priebehu nasledujúcich 10 rokoch. Cena služby predstavuje 25 EUR.

Poznámka: DXA denzitometrické vyšetrenie možno vykonať len v Karlovej Vsi.

Objednanie

Stanovenie rizika pádov

Posúdenie svalovej sily a výkonnosti:

  • test chôdze,
  • test opakovaného vstávania zo stoličky.

Posúdenie schopnosti zachovať rovnováhu:

  • Rombergov test s troma východiskovými polohami,
  • funkčný test dosahu ruky z predklonu,

Objednanie