Fidelitas - Nedajte zlomenine šancu
Zlomenina

Zlomenina

DXA vyšetrenie

Čo je to osteoporotická zlomenina?

V súčasnosti je všeobecne platným názorom, že významnú väčšinu osteoporotických zlomenín najmä periférneho skeletu (=kosti horných a dolných končatín, rebrá, panva), ale v menšej miere aj zlomenín stavcov spôsobuje kombinácia zníženej kostnej hustoty (BMD) + porušenej kvality kosti (TBS) + zvýšené riziko pádov.

Osteoporotická (nízkoenergetická) zlomenina je definovaná:

 • miestom vzniku: hlavné osteoporotické zlomeniny sú zápästie, horná časť stehnovej kosti, horná časť ramena, stavce hrudnej a driekovej chrbtice,
 • mechanizmom vzniku: „minimálny úraz“ – v praxi sa najčastejšie určuje ako pád zo stojacej výšky, napr. pošmyknutie sa a následný pád pri bežnej chôdzi,
 • vekom postihnutého: u ženy je to obdobie po menopauze, u muža nie je presná definícia, v praxi ide najmä o mužov po 60-ke.

Finančná, medicínska a sociálna záťaž

Náklady na liečbu, najmä pri zlomeninách stehnovej kosti (totálna endoprotéza – TEP), eventuálne stavcov (kyfoplastika, vertebroplastika) a na následnú rehabilitáciu.

Medicínska záťaž: bolesť s potrebou chronickej analgetickej liečby a jej rizikami pre hornú časť tráviaceho aparátu, podstatné zhoršenie zdravotného stavu:

 • pri zlomeninách stavcov hrbenie sa v chrbte so zmenšením priestoru hrudného koša a útlakom vnútorných orgánov, čo zhoršuje ich výkonnosť, najmä srdca s veľkými cievami, pľúc, tráviaceho aparátu,
 • pri zlomenine stehnovej kosti smrť, eventuálne imobilizácia s následnými komplikáciami: (bronchopneumónia, embolizácia, dekubity),
 • pri zlomenine zápästia alebo ramena vznik bolesti s narušením funkcie až deformáciou prstov ruky.

Náklady na sociálnu starostlivosť: podstatná strata sebestačnosti po zlomenine stehnovej kosti, vyžadujúca starostlivosť druhej osoby alebo dokonca ústavnú starostlivosť.

Vážne následky po osteoporotickej zlomenine sú alarmujúce

 • 20% postihnutých zomiera v priebehu prvých 6 mesiacov po zlomenine stehnovej kosti, významné zvýšenie úmrtnosti sa dokázalo aj po zlomeninách stavcov,
 • 50% predtým samostatne mobilných osôb sa po zlomenine pohybuje len s pomocou iných a stáva sa kompletne závislými na pomoci okolia,
 • 20% pacientov po zlomenine predlaktia musí byť hospitalizovaných a dokázal sa u nich častý výskyt bolestí s narušením funkcie až deformáciou prstov ruky
 • 35% pacientov po zlomenine stavca vykazuje chronické bolesti chrbtice, vyžadujúce pomerne nákladnú analgetickú liečbu.

Výskyt osteoporotických zlomenín má stúpajúci trend. Uvádza sa, že v ďalšom priebehu života po 50. roku utrpí osteoporotickú zlomeninu jedna z dvoch až troch žien a jeden z 8 mužov. Riziko ženy utrpieť osteoporotickú zlomeninu stehnovej kosti je vyššie ako súčet rizika vzniku rakoviny prsníka, maternice a ovárií. Základným predpokladom účelnej prevencie osteoporotickej zlomeniny u konkrétnej osoby je:

 • stanoviť (kvantifikovať) riziko vzniku zlomeniny,
 • následnými racionálnymi opatreniami toto riziko čo najviac znížiť.

Naše pracovisko je vybavené nadštandardným spôsobom na obe uvedené úlohy (podrobnosti sú uvedené v časti Stanovenie rizika osteoporotickej zlomeniny).

Ako stanoviť riziko osteoporotickej zlomeniny?

Stanovením sily kosti (odolnosti voči pôsobeniu energie nárazu)

Posudzuje sa podľa odpovedí na vybrané štandardné otázky a podľa výsledkov DXA denzitometrického vyšetrenia:

 • KVANTITY kosti (kostného minerálu),
 • KVALITY kosti (mikroarchitektúry kostného tkaniva).

Riziko sily kosti sa vyjadruje indexom FRAX, ktorý stanoví percentuálne riziko vzniku osteoporotickej zlomeniny konkrétneho pacienta v priebehu nasledujúcich 10 rokoch.

Stanovením rizika pádov

Väčšina osteoporotických zlomenín a všetky najnebezpečnejšie zlomeniny (t.j. zlomeniny bedra) vznikajú ako bezprostredný dôsledok pádu – pád zo stojacej výšky. Na pádoch osôb vo vyššom veku má významný podiel:

 • sarkopénia (= strata svalovej sily a výkonnosti), diagnostikovateľná a kvantifikovateľná svalovými testami, ktoré vykonáva sestra osteologickej ambulancie alebo rehabilitačný pracovník: test chôdze na stanovenú vzdialenosť (najčastejšie 10m) na čas a rest opakovaného vstávania zo stoličky v predpísanom čase,
 • zhoršenie držania tela a stability, diagnostikovateľné vyhodnotením odpovedí pacienta na súbor štandardných otázok, kladených sestrou osteologickej ambulancie alebo rehabilitačným pracovníkom, testom tandemovej chôdze a lekárskym vyšetrením FBLR lekára.

Komplexné posúdenie rizika osteoporotickej zlomeniny sa stanoví vyšetrením sily kosti, geometrie stehnovej kosti a stanovením rizika pádov.

DXA vyšetrenie